Ajiv Members/आजीव सभासद


अनुक्रमांक नावं मोबाईल
1 प्रतापराव नारायण देशमुख ९८६०४३५४४४
2 शैलेंद्र माणिकराव तनपुरे ९८५००९७२७२
3 यादवराव लक्ष्मणराव तुंगार ९४२२२५६५०९
4 रघुनाथ नारायण सोमवंशी ९९२२६२७५२१
5 राजेंद्र बबनराव देशमुख ९४२२२६९३७०
6 अशोकराव केशवराव देशमुख ९४२३५५३६५२
7 फकिरराव बाबूराव देशमुख ९४२३५४२०४८
8 माणिकराव माधवराव शिंदे ९८२२५०८१३०
9 नरसिंगराव गुलाबराव देशमुख ८०५५९६८६७४
10 उल्हासराव काशिनाथ देशमुख ९६८९४५११७७
11 दिलीपराव अण्णासाहेब भोसले ९९२३४३९२२०
12 विजय संडूराव देशमुख ९३२५५८०६६६
13 डॉ. प्रतापराव उत्तमराव कोठावळे ९८२३१०६५९५
14 अविनाश भास्करराव देशमुख ९४०४७८०९०९
15 संतोष परमानंद कोठावळे ९८२२८८४७२२
16 सुरेश हरिभाऊ काळे (०२५३) २३१२३८९
17 श्रीमती कुंदा अशोकराव देशमुख (०२५३) २५१६८७४
18 वसंतराव माधवराव देशमुख ९९७५३४९११५
19 चंद्रकांत गुलाबराव देशमुख (०२५३) २३१९६९३
20 विजय शंकरराव देशमुख (०२५३) २५०५५३६
21 संजीव वसंतराव देशमुख ९८२२६५०८४०
22 दिलीप रामदास शिंदे ९४२२९४२९६४
23 सुभाषराव गोपीनाथ देशमुख #
24 कुणाल अशोकराव देशमुख ९४२३१७७०१२
25 विनोदराव उल्हासराव देशमुख ९८२२३०८४८४
26 कै. ज्ञानेश्वर निळकंठराव चव्हाण #
27 दिलीप चंद्रराव देशमुख ९८२०२२८७२९
28 विमल रामराव कदम (०२५३) २४६९९४८
29 फकिरराव दादासाहेब देशमुख ९८८१३०१८८०
30 रविराव कृष्णराव देशमुख (मोरे) (०२५३) २४६००७९
31 कै. दिलीप शंकरराव देशमुख #
32 अमृत पंडितराव घोरपडे ९७६५५५९५०७
33 लक्ष्मीकांत भगवंतराव देशमुख ९४२०००१२९८
34 अरुणराव पतंगराव देशमुख ९४२०९०४१७९
35 श्रीमती दिपलक्ष्मी दिलीपराव देशमुख ९३७३४८०४७०
36 कमलाकर भाऊसाहेब देशमुख ७८७५६१८९३८
37 अ‍ॅड. किशोर जगदेवराव देशमुख ९८२२२०८४५७
38 प्रकाश सुभाषराव देशमुख ८००७८००५६०
39 प्रकाशराव चिमणराव देशमुख ९७६६४४३८५१
40 सुनील सुधाकर देशमुख ९८५०५४४९३०
41 शिवाजीराव पतिंगराव देशमुख ९८२२८४७८७०
42 बबनराव बापूसाहेब देशमुख #
43 उल्हास शंकरराव देशमुख ९८६०३७१७७१
44 अनिल मुरलीधरराव देशमुख ९३७२४०१५४०
45 दिलीप गणपतराव देशमुख ९४२२७६३४६६
46 रमेश जयवंतराव चव्हाण (०२५३) २३७७१२२९
47 अनिलराव सुदामराव देशमुख ९८९०४१६४८३
48 प्रभाकर फकिरराव भोसले ९५२७६९६९९९
49 बाळासाहेब उत्तमराव देशमुख (०२५३) २२०६८४
50 कै. युवराज प्रभाकरराव देशमुख #
51 सचिन साहेबराव देशमुख ९७२३९९४६२७
52 सौ. सुभद्राबाई अरुणराव देशमुख ९७६७९५५८१३
53 कै. आनंदराव दगूराव देशमुख ९८८१९०४२०२
54 सतीश शामराव देशमुख ९४२३९१२२८०
55 प्रकाशराव धोंडू देशमुख ९८२२४८२११२
56 डॉ. बाबासाहेब रंगराव देशमुख ९८२३१३४६१०
57 नंदकुमार यशवंतराव देशमुख ९३७१७११९०२
58 भास्करराव पर्वतराव देशमुख -
59 सुरेश दत्तात्रय देशमुख ९८२२६०७०५३
60 अशोकराव गुलाबराव देशमुख ९९२२१७४४६३
61 भिकनराव गोपाळराव थोरात ९६२३७०७७८७
62 बाळासाहेब केशवराव देशमुख ९८८१२२६५५३
63 संजय विनायक देशमुख ९८९०९७८४७६
64 माणिकराव सिताराम देशमुख ९८२२५०८३०१
65 भिमराव दिनकरराव देशमुख (मोरे) ९९२२५९०५८५
66 राजेंद्र चिंतामण देशमुख (मोरे) ९८२२३७५१५४
67 डॉ. विष्णू दत्तात्रय देशमुख (मोरे) ९९२२५९०५८५
68 विजयराव रामराव देशमुख ९४२०९००६०१
69 राजेंद्र शिवाजीराव देशमुख ९८९०४१६३७७
70 सूर्यकांत यादवराव राजे ९९२२९१४२५७
71 शहाजी माणिकराव सोमवंशी ९८९०६३१८९०
72 प्रमोद शिवाजीराव देशमुख ९८९००७५८८८
73 राजेंद्र भिमराव देशमुख ९८९०९११८२१
74 प्रकाश शंकरराव देशमुख ९८२३१७४४७८
75 चंद्रशेखर हिंमतराव देशमुख ९८२३२५५५९६
76 भास्करराव पुंडलिकराव देशमुख ९०११९५६०८४
77 बाळासाहेब दगूराव देशमुख ९८५०९६१४२३
78 चंद्रकांत विनायकराव देशमुख ९८५०७५५३८३
79 रविंद्र शामराव शिंदे ९६५६५०२३३२
80 विजय शंकरराव देशमुख ९४२३९७४८५०
81 चंदन अरुणराव देशमुख ९८२२२६१७७६
82 मदन गोविंदराव देशमुख ९४२२९४२८३३
83 राहुल उत्तमराव देशमुख ९८५०७७७२२१
84 प्रा. अनिल पंढरीनाथ देशमुख ९७६७४२८६२४
85 शिवाजी विश्वनाथ देशमुख ९९२२६५२४८८
86 दिगंबर रघुनाथ देशमुख ९९२२७११२४१
87 संतोष संपतराव देशमुख ९८५०२४२९८५
88 कै. दत्तात्रय चंद्रराव देशमुख ९७६६७८३२४८
89 शामराव साहेबराव देशमुख ९४२२२५५५०९
90 चंद्रमोहन मुरलीधरराव देशमुख ९९६०८०९८८८
91 प्रदीप आनंदराव बोरकर ९४२१४२२४७९
92 विलास वसंतराव आहेर ९४२३३६८३८५
93 भालचंद्र माधवराव देशमुख ९४०३९३२६२९
94 उदय माधवराव देशमुख ९४२३०८२८९७
95 राजेंद्र सुरेशचंद्र देशमुख ९०१११४९९३४
96 चंद्रकांत रामराव सोनवणे ९८५००८३८०
97 रविंद्र साहेबराव जठार ९९७०८६५३०५
98 डॉ. बी. बी. देशमुख ९४२२५७५७७
99 अँड. अरुण नानासाहेब वाकचौरे ९४२२२७२३५
100 शरद लक्ष्मणराव देशमुख ९८५०९८९७३६
101 भिकनराव गोपालराव थोरात ९६२३७०७७२४
102 हेमंत सुदाराव सोमवंशी ९२२५१२६३०१
103 विलास जनार्दन देशमुख ९९२३३६९३६३
104 सौ. वनिता विलास देशमुख ९४२३१३६९५५
105 राजेंद्र दिनकर शेळके ९४२२७५५९००
106 मुकुंदराव काशिनाथ देशमुख ९८८१९३७७९९
107 सुहास दत्ताजीराव देशमुख ९९२३२११५१५
108 सौ. निर्मला आनंद देशमुख ९८२२३४३४२७
109 केशवराव गुलाबराव कोठावळे (०२३)२३९५२२६
110 आण्णासाहेब माणिकराव देशमुख ९३७२५६४६६५
111 दुगेर्श शांताराम पवार ९६०४९०१२८४
112 हेमंत धोंडुपंत देशमुख ९८८१८०८९६७
113 सुरेश शंकरराव देशमुख ९८५०२९१००६
114 धनंजय रामराव देशमुख ९९७५१३९३८८
115 उदय विनायक देशमुख ९५७११०५०९४
116 शरद रामकृष्ण देशमुख ९८५००७४८१९
117 अनिल पोपटराव देशमुख ९३७१२५९४१७
118 दत्तात्रय किसनराव कदम ९६७१५८४८११
119 रमेश सोमू देशमुख ९८५०९१८१३९
120 सिद्धार्थ अनिल देशमुख ९९२२३३८२२२
121 गणेश अशोकराव देशमुख ९५०३१३९३९५
122 गिरीष वामनराव देशमुख ९४२३९८५७७४
123 राजेंद्र भास्करराव गायकवाड ९७६३६०५७३४
124 प्रमोद रामकृष्ण देशमुख ९३२५७९९००७
125 बाबासाहेब रंगराव देशमुख ९८२३१३४६१०
126 गुलाबराव आण्णासाहेब सोमवंशी ९७६३३८८८०१
127 अनिल पोपटराव गायकवाड ९२२६१९१२३७
128 अनिल सदाशिव तुंगार ९८२२५२२५३१
129 दिलीप भाऊराव गडाख ९४२२७१२२९
130 सुनिल मधुकरराव देशमुख ७५८८१८१४९४
131 विजय श्रीपतराव देशमुख ९७६४८९९४११
132 रविकिरण यशवंतराव देशमुख ९४२०२२९८८८
133 सुभाषराव रघुनाथ देशमुख ९७६६३२४१३४
134 नंदकुमार सदाशिव तुंगार (०२५३)२३७०१३५
135 विलास पोपटराव देशमुख ९८९००६०३९६
136 कै. कैलास दत्तात्रय देशमुख ९८२३१२२२९३
137 अमृतराव श्रीपतराव देशमुख ९३२५४२७८७८
138 प्रभाकरराव भास्करराव बाबळे ९४२३७७८२९३
139 तुकाराम रामभाऊ कवडे ९७६७९५५७६८
140 प्रकाश रामनाथ देशमुख ९८८१८९०३१९
141 संजय दादाभाऊ देशमुख ९९२२५५०३११
142 भगवंतराव पंढरीनाथ देशमुख ९६०४५७९४२३
143 आप्पासाहेब भिकाजी देशमुख ९७६३५३१३२२
144 दयानंद रामचंद्र देशमुख ९८२३०६८१०९
145 भरतराव रामकुष्ण देशमुख ९८५०८१६०९१
146 चंद्रकांत राजाराम देशमुख ९५६१०००२१०
147 राजेंद्र त्र्यंबकराव देशमुख ९९२३४५३५११
148 शरद बाबुराव देशमुख ९४२२७३१९४१
149 मधुकर गंगाधर गडाख ९८८१७६८७२७
150 राजेंद्र भिकनराव मोरे ९७६५५५८८२६
151 रविंद्र संभाजीराव देशमुख ९८५०२९८६९९
152 डॉ. दिपकराव नारायण देशमुख ९८२२८०८३९०
153 अंबादास गंगाधर देशमुख ९८७०१४९७२७
154 राजेंद्र रामदास देशमुख ९१५८४४४६७१
155 सुधाकर वेडुजी मराठे ९४२१५६९२५३
156 दिपक भाऊराव देशमुख ९८९०६७२६४६
157 अशोक रंगनाथ काळे ९८२२३३०९१९
158 महेश शिवाजी देशमुख ७७९८१८६८०५
159 सचिन कल्याणराव विंचूरकर ९४२३५५९४७४
160 चंद्रशेखर नारायणराव पवार ९६६९९४६८१८
161 सुनिल माधव देशमुख ९९२१३३६४०६
162 श्रीकांत नानासाहेब चांदगुडे ९४०४१५५०००
163 अनिलराव काशिनाथ देशमुख ९८२३०१८११७
164 रविंद्र देविदास देशमुख ९८५०९७२५०२
165 दिलीप यशवंराव देशमुख ९२२६४२४२६४
166 संतोष गुलाबराव देशमुख ९८५०२३७२४९
167 अशोक भाऊसाहेब देशमुख ९६७०७१५५१
168 अरविंद रामचंद्र देशमुख ९८२२७५८१०३
169 सौ. मंगला श्रीकुष्ण दळवी ९८२२५३६२३६
170 राहुल अशोकराव कदम ९८८१९९९९७९
171 सतिष शिवाजीराव देशमुख ९७९०१६२०२९
172 भाऊसाहेब बाबुराव थोरात ९२७२५७८०६०८
173 रविंद्र भास्करराव थोरात ९८५०२६९११३
174 त्र्यंबकराव रामराव थोरात ८४८२८४३२८४
175 चिंतामण नारायणराव देशमुख ९८५०३१३९११
176 शामराव नारायण देशमुख ९४२१४००१४७
177 संजयराव नारायणराव देशमुख ९८२२०२६८१०
178 नानासाहेब संपतराव सोमवंशी ९८२२३०७०५९
179 राजेंद्र पर्वतराव राजे (पवार) ९८९०६३९२२०
180 भाऊसाहेब व्दारकानाथ देशमुख ९८९०४१६३३१
181 प्रमोद पोपटराव घोरपडे ९८६०३७०९२५
182 मधुकर शिवाजीराव कड ९०११६९०९९९
183 बाळासाहेब लक्ष्मणराव देशमुख ९८५०३१०३१२
184 दिलीपराव सर्जेराव इमानदार ९८५०२३८५५५
185 उदय माधवराव देशमुख ९८५०८६५३७५
186 गजानन विठ्ठलराव देशमुख ९८२२९०२६२३
187 कै. दौलतराव गोरखनाथ देशमुख ९४२१५०८४८५
188 राजेंद्र माणिकराव देशमुख ९८९०६६२६०७
189 अशोक पर्वतराव देवकर ९४२०६०७९२६
190 संजय कृष्णराव देशमुख ९४२१५८३३८०
191 राजेंद्र व्येंकटराव देशमुख ८९७५५१९४४८
192 राजेंद्र शंकर देशमुख ७५८८६१६३९६
193 अनंतराव नथ्थू पवार ९४०४१९०९९९
194 रमेश दौलतराव देशमुख ९४२२७४९०९४
195 किशोर भाऊसाहेब देशमुख ९३७०५७४३२
196 सचिन भाऊसाहेब देशमुख ९३२५४५९६९८
197 अमोल प्रकाशराव देशमुख ९५५२३७३१०१
198 राजेंद्र रामचंद्र देशमुख ९६८९२३४६६३
199 प्रकाश दिनकरराव थोरात ९८८१८४४६०६
200 गोविंद शामराव देशमुख -
201 दिलीप बाजीराव देशमुख ९८२२९६९४६६
202 सुभाषचंद्र बाजीराव देशमुख ९५९४४४६२२२
203 दिलीपराव भिकनराव देशमुख ९४०३४५७४५०
204 प्रकाश अण्णासाहेब थोरात ९८५०८२३९९९
205 राजेश पंढरीनाथ शेळके ९३६१०२५१६८
206 पोपटराव रावसाहेब चव्हाण ९८५००५८८२५
207 बाळासाहेब भास्करराव देशमुख ९८८१३३०६७४
208 हेमंत लक्ष्मणराव देशमुख ९९६०६४१९१९
209 शरदराव भिमराव निकम ९४२३५४०१७२
210 रविंद्र शिवराम पवार ९८२३६९१३४१
211 जगन्नाथ शंकरराव देशमुख ९९६०४५४९४९
212 प्रकाश नारायण देशमुख ९४२१५००७०५
213 विश्वजीत माधवराव देशमुख ९९७०७६३००३
214 सुनिल उत्तमराव घाडगे ९४२२२५१४१८
215 अजय चंद्रकांत देशमुख ९८८१७३५१९३
216 डॉ. नारायण उत्तमराव घाडगे ९२२५११४७०५
217 श्रीमती संध्या जयसिंगराव देशमुख ७५८८१०८८२७
218 एम. आर. देशमुख ९६६५१८८५१८
219 कहेश चांगदेव देशमुख ९८९०९७८९९३
220 संजय रामराव सोमवंशी ९८२२०५७७६३
221 अनंत गुलाबराव शेलार ९५२७७४०३५७
222 राजाराम विठ्ठलराव देशमुख ९८२२३५७१७६
223 अरुण पुंडलिकराव देशमुख ९९२३०३२१७७
224 उत्तम रामराव देशमुख ९९७०८०५०७०
225 आबासाहेब बबनराव कडलग ९४२३४८१९९५
226 सुनील जगन्नाथ देशमुख ९८२३०३३३१६
227 सुनिल शिवाजी देशमुख ९४२३७५३७६१
228 प्रमोद काशिनाथ शिंदे ९२७०८११०२०
229 अनिल रामराव चव्हाण ९८९०४८७३९९
230 साईनाथ विश्वनाथ धुमाळ ९४२३७८५६८९
231 प्रविण गुलाबराव भदाणे ९६३७७४४१४०
232 संजय रंगराव देशमुख ९४२३७८३०६२
233 परेश शशिकांत बागल ९२७२३३०२०
234 अशोक तुकाराम कडलग ९०११०२३०२१
235 रावसाहेब देवराम चव्हाण ९८२२०४२२४९
236 संदीप मधुकर निकम ९८८११८०८०१
237 उल्हास सिताराम देशमुख ९८९०५९१३८९
238 सतिष गोविंदराव देशमुख ९८५२७९५५८६
239 चिराग धंनजय देशमुख ९६८९५३८१६१
240 जयवंत संपतराव थोरात ९९२२३६०५८९
241 प्रकाशराव रावसाहेब देशमुख ९९६०३३१३७२
242 नितीन भास्करराव कदम ९३२६७९४६४४
243 अरुण वामनराव शिंदे ९४२१७४९०७९
244 योगेश विश्वनाथ तुंगार ९४२२६७६९३
245 कचरू आनंदा देशमुख ९८५०६७८१५०
246 हितेंद्रकुमार सयाजीराव पगार ९४२३०४५४३८
247 अंबादासराव श्रीपतराव देशमुख ९६२३१२८९९
248 दत्तात्रेय श्रीपतराव देशमुख ८३७८९४८७८२
249 विश्वासराव गणपतराव देशमुख ७५८८०३८२३५
250 संजय गणपतराव देशमुख ९४२३०६०३९५
251 बाळासाहेब कोंडाजी देशमुख ७७४१९०४३०३
252 माधवराव संपतराव देशमुख ९३७१५३५७३३
253 शिरीष रमेशराव देशमुख ९८८११८१४९४
254 सुरेश जगन्नाथ देशमुख ९८५०२६७४३६
255 महेश आप्पासाहेब पवार ९८२२५५२५५९
256 आबासाहेब माणिकराव देशमुख ९८८१०६५०१९
257 अशोकराव जयवंतराव देशमुख ९८८१०९५०१९
258 नरेंद्र उल्हासराव देशमुख ९८५०९५२५२३
259 बाळकुष्ण रामराव वाघमारे ९८९२००९५११
260 हेमंत नरसिंगराव देशमुख ८६७१६९७५०
261 प्रदीप भाऊसाहेब देशमुख ९८९०४४०१७१
262 संजय छगनराव देशमुख ९३७०२८४९४१
263 कै. विक्रम नानासाहेब देशमुख ९४२०९०००२९
264 सुधीर शिवाजीराव निंबाळकर ९२२३३३२७३९
265 योगेश बाबासाहेब देशमुख ८७२१३८१३१८
266 दत्तात्रेय सुदंराव देशमुख ९९२२५९००६१
267 धनंजय सुदामराव देशमुख ८४२१८१९७०५
268 रमेशराव रंगनाथराव देशमुख ९०२१२७९८५
269 कुष्णाराव जयसिंगराव देशमुख ९१५८०२७३८६
270 माधवराव जयसिंगराव देशमुख ९९७०७६३००३
271 मंगेश मधुकरराव देशमुख ९९२२१८५५८५
272 गुलाबराव होशिराम देशमुख ९८८१३१७७५५
273 विकासकुमार भैय्यासाहेब देशमुख ९५५२४७५१७३
274 सुयोग दिनकरराव देशमुख ९४२३१८३६९०
275 संजय शिवाजीराव देशमुख ९४२२२४७३५२
276 नारायण विनायकराव देशमुख ७७४४०६५५४०
277 राजेंद्र सुदामराव देशमुख ९८३०३२७९४२
278 भूषण वसंतराव देशमुख
279 डॉ. विवेक शिवाजीराव तोरे ९८९०००१०७२
280 कृष्णराव भिराव पवार
281 अतुल रमाकांत देशमुख ९८८१९५०८५८
282 अरविंद निळकंठराव भालेराव ९४२३१०६८५५
283 दिलीप श्रीपद बारवकर ९८२२४०१२०५
284 भूषण शंकरराव भोसले ९८२२६४५६७४
285 शामराव संपतराव देशमुख ९६०४२६३९७४
286 मुरलीधर भिमराव देशमुख ७६२०२२८२८८
287 प्रशांत मार्तंडराव देशमुख ८६०००६६३३३
288 अशोक धोंडिबा कडलग ९४२३४६७२३१
289 योगेश विजयराव देशमुख ८२७५२७९९६८
290 भाऊराव साहेबराव देशमुख ८६०५७४८६५७
291 अशोक चिंतामणराव जाधव ९८२३२२३२८८
292 राम माधवराव सोमवंशी ९६८९९१११३१
293 ललित नागेशराव देशमुख ९८२२४९१३०३
294 विलास लक्ष्मणराव देशमुख ९६८९९४१४३४
295 भाऊसाहेब नानासाहेब देशमुख ९६८९६६८०२१
296 अनिलराव प्रतापराव देशमुख ९७६६५४०५९९
297 भैयासाहेब शंकरराव देशमुख ७५८८०१४०७२
298 श्रीपतराव मुरलीधर बाबर ९६२३६६९३८०
299 गुलाबराव वामनराव पवार ८५५२८२२७८८
300 संदीप गणपतराव पिसाळ ९९२२४४७४१९
301 राजाराम दिनकरराव देशमुख ९८६०३५३३१३
302 डॉ. दिपक सुभाष निकम ९४०३४६६२०५
303 शामराव पंडितराव देशमुख ७५८८०१२६१७
304 विश्वासराव गोपीनाथ गायकवाड ९७६७४८४५३४
305 लक्ष्मणराव सांडूराव देशमुख ९८९००१४६००
306 सागर भिमराव बडदे (हर्षदा) ९६२३८२४६४९
307 गिरीष नामदेव देशमुख ९०४९८८३८२८
308 प्रमोद बबनराव देशमुख ९८८१५९६४३९
309 सतिष गुलाबराव देशमुख ९९२२६०२८०१
310 नंदकुमार हरिशचंद्र देशमुख ९९२२६४७०३४
311 दादासाहेब विठ्ठलराव देशमुख ८८०५४११८६६
312 यशवंतराव माधवराव देशमुख ९८९०४२१८१६
313 डॉ. दत्तात्रेय माणिकराव राजेभोसले ९४२३९२५८१५
314 नंदकिशोर उत्तमराव देशमुख ९९२१७६५७१८
315 दिलीप उत्तमराव देशमुख ९८२२५१०३९६
316 दिलीप त्र्यंबकराव देशमुख ९८२२५१०३९६
317 सुधाकर वेडुजी मराठे ९४२१५०९२३
318 कै. बाळासाहेब मोतीराम देशमुख ९९२२३६७५३४
319 सुभाष अण्णासाहेब देशमुख ९६५७५०८९८३
320 उदयराव नारायणराव जहागीरदार ९४२२५३१६८३
321 उमेशराव बाबुराव देशमुख ९४२३०५३३१८
322 प्रकाशराव काशिनाथ शिंदे ९४२३५०६०१०
323 पोपटराव बाबुराव आहेर ९८२२८९३४३५
324 शिवाजीराव गणपतराव माने ९८९०७६६४२४
325 किशोर मोतीराम देशमुख ९४२०३९३१६९
326 मनोज पुडंलिकराव देशमुख ९३७०२२८२९०
327 शिवाजीराव उत्तमराव देशमुख ९३२५१२१८८२
328 मिलिंद एकनाथ देशमुख ९६२३२९२८३६
329 प्रभाकर गुलाबराव देशमुख ९५७९१७६८१३
330 सुनिल माणिकराव देशमुख ९८२३०७७३११
331 सुरेश पुंडलिकराव जाधव ९९२१२३५५०४
332 सिद्धार्थ नानासाहेब देशमुख ९९२१७६७८०३
333 मधुकर पंडितराव देशमुख ७३५०५०७९७४
334 कैलास शंकरराव देशमुख ९४२२९३९८६२
335 दिगंबर भैय्यासाहेब देशमुख ९८५०३४४३९७
336 अनंतराव विनायकराव देशमुख ७५८८०१५९७१
337 नंदकुमार गुलाबराव देशमुख ९४०४६८७४९६
338 रवींद्र वसंतराव देशमुख ९९२३०५६४९९
339 चेतनकुमार विजयराव निकम ८२७५०२०११९
340 अँड. रविंद्र देवराम देशमुख ९८२२६५०६७८
341 भरत रामराम वाघ ९८२३३७३७३४
342 सुरेश रामराव देशमुख ९८५०२०२५१८
343 सुरेश गणपतराव देशमुख ९४२२७५२६६०
344 सुभाषराव जयवंतराव पवार ९८९००२६६७३
345 शिरीष वासुदेवराव पवार ९८९००२६६७३
346 संजय बलराम ताकटे ९४२३४६३७३४
347 अमेय किशोर भोसले ९८८१३५५७६२
348 धेर्यशील गंगाधर कदमबांडे ९०९६७५३५९६
349 अँड. प्रकाशराव माधवराव गायकवाड ९८२२६२२०८८
350 दिनकरराव विठ्ठलराव गायकवाड ९४२३१८३६९०
351 बळीराम गणपत दौडे ९८९०४२८९२२
352 डॉ. शहाजी रावसाहेब देशमुख ९९२२५००५०१
353 डॉ. शेखर वसंतराव सोमवंशी ९८५०८८९०४४
354 दिलीप राजाराम देशमुख ९८६०२६३८३६
355 भगवन वामनराव जाधव ९९२१५९४२३३
356 मल्हारी रावसाहेब शिंदे ७७१९०५९९९८
357 अनिल निळकंठराव देशमुख ९८८१६२३७७८
358 महेंद्र वसंतराव शेळके ७३८७७३८९१
359 बाळासाहेब विश्वनाथ देशमुख ९८२२१११४९८
360 बाळासाहेब पुंजाजी सोनवणे
361 अविनाश शिंदे
362 श्रीमती. साधना अनिल साळूंके ८०८७४८३३३२
363 दिलीपराव श्रीपतराव सोमवंशी ७५८८५५७७०३
364 उमेश केशवराव शिंदे ८८८८८९६७४४
365 प्रा. डॉ. नरेंद्र वसंतराव देशमुख ९४२२९४५९९४
366 उदय माणिकराव तनपुरे ८४२१८९५२२६
367 भूपेंद्र माणिकराव तनपुरे ९४२३१७४४७३
368 मधुकरराव बाळासाहेब देशमुख ९४२३४८३६८४
369 रवींद्र प्रभाकर कदम ८८०५१५७३०१
370 नितीन गुलाबराव देवकर ९३७२३६९७७७
371 रविशंकर विशावसारेव वाबळे ८०८७७७८३६९
372 संदीप सुदामराव सोमवंशी ९८५०९५२२६६
373 राजेश रावसाहेब जाधव ९४२२२७१५२६
374 विजय पांडुरंग काळे (देशमुख) ९२२६२८२८६०
375 अनिल लक्ष्मण सुर्वे ८८८८८९५३८६
376 प्रशांत अशोक सुर्वे ९९२१९६६४६६
377 बापूराव जयवंतराव पवार ९९२१५०२५५२
378 विलासराव विष्णू देशमुख ८०८७५६०९६२
379 अविनाश आबासाहेब देशमुख ९३२४३०७२२५
380 डॉ. संजय यशवंतराव घोरपडे ९८६०१२५९५९
381 डॉ. विजयराव प्रभाकरराव देशमुख ९४२३९२६५८५
382 विलास देवराम देशमुख ९४२३१७५४८८
383 गुलाबराव नाथू देशमुख ९४०४५९३७९८
384 प्रविणचंद्र रमेश देशमुख ९८२२३५९१८३
385 विश्वासराव रंगनाथ खुळे ९८८१४१२४८४
386 डॉ. देविदास विष्णू देशमुख ९२२६९९६१८५५
387 प्रकाश विष्णू देशमुख ९४२३७९०८७५
388 मुरलीधर सुभाषराव गरुड ९०२१९८२७१७
389 बाळासाहेब पुंडलिकराव देशमुख ९२२६४२९४१७
390 संदीप सुधाकरराव देशमुख ९८२३३९९९८३
391 प्रशांत शंकरराव निकम ९०४९३९८८४६
392 गोविंदराव बळवंतराव देशमुख ९४२२७७५९४०
393 हेमंत रावसाहेब देशमुख ९४२२७५५९७९
394 सुरेश जगदेवराव देशमुख ७५८८७०९०४१
395 उमेश हिंतराव देशमुख (शिंदे) ९०४९२२६९१७
396 दुर्गेश सुभाष भोसले ९९२१०७३३४३
397 तुषार आबासाहेब भोसले ९८६०२४६६७६
398 गणेश भिकनराव भोसले ७७४४९१८९३६
399 प्रशांत शहाजीराजे भोसले ८८८८४०३७३३
400 सतीशराव बाजीराव ढगे (देशमुख) ८६५७६२४०६६
401 अशोक पांडुरंग विचारे ८०८८११६९२०
402 शिवाजीराव किसनराव देशमुख ९६०४५९१७७१
403 चंद्रभान जगन्नाथ देशमुख ९९२१९८९४५६
404 शरदराव जगन्नाथ देशमुख ९९२११८९४५६
405 सर्जेराव खंडेराव देशमुख ९८६०५४९८८५
406 सुनिल दिनकरराव देशमुख ७५८८१७६४१७
407 चंद्रकांत चिमणराव जहांगिरदार ९४२२५१५३७०
408 उमाकांत शिवाजीराव चव्हाण ९४२३९३५५२५
409 सुदाम दादा वाळके ९१५८०४४१४४
410 विनोद मार्तंडराव देशमुख ९८८१८५९२७२
411 प्रदीपराव आबासाहेब देशमुख ९८९०२७५०९९
412 संदीपराव आबासाहेब देशमुख ९८९०२७५९९
413 शामराव नरहरी सोमवंशी ९४२२९४९८७२
414 डॉ. दिलीपराव बाबुराव भोसले ९८२३१२७३९४
415 प्रकाश माणिकराव देशमुख ९८२३०५०१९५
416 सदाशिव पांडुरंग नलावडे ८३०८३९९१००
417 डॉ. चिंधू बाबुराव देशमुख ९८५०८३९२६२
418 विक्रांत भास्करराव देशमुख ९९२३२१६४००
419 विशाल भास्करराव देशमुख ९९६०६४१४००
420 अशोक साहेबराव थोरात ९४२१६०८५८९
421 सुनिल रावसाहेब जगताप ९८५०००७४९५
422 श्रीकांत आण्णासाहेब कवडे ९०७५८३३८६७
423 धनंजय रघुनाथराव देशमुख ९४२२७४६४९७
424 जयसिंग नारायणराव देशमुख ९४४५५५३९१८
425 भैय्यासाहेब रावेराव कोठावळे ९४२२७४८२०४
426 विजयराव दगुजी सूर्यवंशी ८८८८८९९०११
427 सौ. साधना राजेंद्र देशमुख ९८२२८४८५४२
428 सुभाष कारभारी कडलग ९७३०२२६६२२
429 गणेश रामराव भंडारी ९८६८८६६५५५
430 संदिप प्रकाशराव देशमुख ९४२०३६५६३५
431 दत्ताजीराव संपतराव देशमुख ९६३७२९५१४७
432 विजयराव दत्तात्रय सोमवंशी ९६२३३६९०३६
433 राजेंद्र यादवराव सोमवंशी ९९२३४३१७८०
434 योगेश रविंद्र देशमुख ९४२३३९७१०२
435 आलेश सुरेश देशमुख ९२७०७२४२११
436 शरद सोपानराव दाभाडे ९९२२३०८४१३
437 राजेंद्र वसंतराव सोनवणे ९४२१४६१६१२
438 योगेशराव माणिकराव मोरे ९४०४२११३८६
439 गणेशराव यशवंरात देशमुख ९८५०१००५१०
440 प्रकाशराव सावळेराम देशमुख ९८८१०४९६८२
441 सागर विजय देशमुख ९८६०२२०५५३
442 काकासाहेब जनार्दन देशमुख ९८५०५७३३३८
443 महेश रामकृष्ण महाले ८९७५०३६५७२
444 अनिल यशवंतराव सूर्यवंशी ७२६४०५५२३१
445 संजय गुलाबराव देशमुख ९६८९२२१४८८
446 संदिप साहेबराव देशमुख ९६८९९४१०३९
447 अनिल उत्तमराव देशमुख ९३७१९६०५८०
448 नंदकिशोर ज्ञानेश्वर देशमुख ७०८३०१०२१०
449 प्रकाश फकिरराव देशमुख ९६२३१३१३५२
450 माणिकराव वामनराव चव्हाण ९८५०४३०११०
451 संजय गबासाहेब दाभाडे ९८५०८२१७५२
452 अमोल केशवराव वाबळे ८२७५०१८१२३
453 डॉ. प्रतापराव बळवंतराव देशमुख ९३७२२०४४१४
454 रवींद्र विठ्ठलराव देशमुख ९४०४४०२७७७
455 महेश दिनकरराव वाघ ९८५००५४४११
456 भगवंत नामदेव देशमुख
457 अशोक निवृत्ती देशमुख
458 बाळासाहेब बाबराव देशमुख ९८५०८६५३७५
459 शिरीष नामदेव देशमुख ९०४९८८३८२८
460 संजय भास्करराव देशमुख ९६८९२३८४४३
461 अशोक पोपटराव घोरपडे
462 मंगेश कृष्णराव देशमुख
463 बाळासाहेब केशवराव देशमुख ९८८१२२६७५३
464 विशाल विनायकराव देशमुख ९४२३५३९८६३
465 लक्ष्मण शांताराम देशमुख ९४२३५३९८६३
466 प्रकाश गोविंदराव देशमुख
467 नंदकुमार आबासाहेब थोरात ९४०४६८७४९६
468 सचिन बाळासाहेब देशमुख ९८८१७१४७७७
469 किशोर बाळासो कोठावळे ९४२३५३९८६३
470 श्री. अजित माधवराव चव्हाण ९४२३७७०१६६
471 श्री. नितीन भास्करराव देशमुख ८१०८३०७७११
472 श्री. सुनिल गोविंदराव देशमुख
473 श्री. उल्हास भास्करराव देशमुख
474 श्री. सोमनाथ विठ्ठराव गाडे ९३२६६०७९९९
475 श्री. मंगेश गुलाबराव देशमुख ९२८४३१७९९३
476 श्री. तुषार भाऊसाहेब देशमुख ९४२२७४७०४७
477 श्री. मनोहर विश्वासराव पवार ९८२२८१७४७९
478 श्री. प्रशांत प्रभाकर पवार ९८२२६८३२७५
479 श्री. सचिन बबनराव मोरे ९८२३०३३३०७
480 श्री. आनंदा मधुकर देशमुख ९४२०८३०७०१
481 श्री. सदानंद अरविंद देशमुख ९५२७३२१२६३
482 उल्हास शिवनाथ दशमख 7588606038
483 राजेश पांडूरंग देशमुख 9921928697
484 राजेंद्र भानुदास चव्हाण 9075091019
485 दर्शन बाळासाहेब देशमुख 9890019945
486 सुरेश राजाभाऊ देशमुख 8208196484
487 राजेश रावसाहेब जाधव 9422271528
488 दर्शन बाळासाहेब देशमुख ९८२२३१८२०३
489 गंभीरराव साहेबराव देशमुख 9545692169
490
491 Prashant Nandkumar Thorat 8390307478
492
493 kavita ashok patil 09011144649
494
495
496
497
498
499
500
501 Ganeshbhai Ravindranath Deshmukh 9586314602
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511 ashish anil barve 7385986712
512
513
514 Vinay Hanumantrao Wagh 7588109150